Jegyzőkönyv 2017.11.06. közgyűlés

Írta: Super User on . Beküldve: Jegyzőkönyvek

Jegyzőkönyv 

2017. november 06.-án 11.00. órakor tartott megismételt közgyűlésről

- gépelt átirat -

 A közgyűlés helyszíne: 1054 Budapest, Tüköry u. 3. fszt. üvegterem.

10.45 óra: Jelen lévők száma (75 fő) nem éri el az Egyesület teljes létszámának 51 %-át, ezért megismételt közgyűlést kell tartani, ahol már a jelenlévő tagok számától függetlenül, az eredeti napirendi pontok megtartásával, a közgyűlés határozatképes.

11.00 óra: A közgyűlésen a jelenlévők létszáma: 81 fő, a közgyűlés ezzel a létszámmal határozatképes. A megjelent egyesületi tagok nevét a jegyzőkönyvhöz mellékelt Jelenléti Ív tartalmazza.

Napirendi pontok:

A közgyűlés határozatképességének megállapítása.

  • Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyv vezetőjének, illetve annak hitelesítésével megbízott két egyesületi tag megválasztása és az előterjesztett napirendi pontok elfogadása.
  • Tájékoztató az Egyesület legutóbbi közgyűlése óta elvégzett munkáról
Előadó: Schiffer János dr. elnök

  • A Felügyelő Bizottság tájékoztatója
Előadó: dr. Seress Marcell FB elnök

  • Előadás és beszélgetés Gerő András történésszel: Nácizmus és jelenidő
  • A közgyűlés berekesztése.

Schiffer János elnök üdvözli a megjelenteket, javaslatot tesz a közgyűlés tisztségviselőire:

levezető elnöknek dr. Frischmann Edgárdot,  jegyzőkönyvvezetőnek Lebovits Éva dr.-t,  jegyzőkönyv hitelesítőinek Lantos Péternét és Pozsgay Ferencet javasolja, egyben kéri, hogy a közgyűlési Meghívóban meghirdetett napirendi pontokról is szavazzon a közgyűlés.

   1.-2. napirendi pont: 1/2017. (11.06.) sz. közgyűlési határozat:

A jelenlévő egyesületi tagok mind a közgyűlés tisztségviselőire, mind a napirendi pontokra tett javaslatot egyhangúan megszavazták, elfogadták.

Dr. Frischmann Edgár levezető elnök felkéri dr. Schiffer János elnök urat, tartsa meg beszámolóját.

Schiffer János elnök az elmúlt 1 év munkájáról számolt be. Beszédét az NSZK elnökének, illetve Esterházy Péter írásaiból kiemelt idézetekkel kezdte. Eszterházy kérdése: ”el akarjuk-e felejteni a történeteket, mint egy rossz álmot (és evvel minden szenvedést értelmetlennek és fölöslegesnek mondunk), vagy elfogadni akarjuk, mint az emberi történet, civilizáció nagy traumáját?” A német elnök írásában szereplő Jevtusenko verséből idézett: ”Felejtés, egy emlékemet se öld meg!”.  Ezen szövegek üzenete jelölik ki azt a célt, mely a NÜB számára nagyon fontos iránymutató.

Elmondta, hogy az írásban kiküldött tájékoztatót szeretné kiegészíteni. Nem volt számára könnyű beilleszkedni a NÜB munkájába, bár a területen régóta tevékenykedett, de meg kellett ismerkednie az Egyesület munkájával.

Először is meglátogatta a különböző szervezetek vezetőit, bemutatkozott többek között Hanti Vilmosnak (MEASZ elnök), Heisler Andrásnak (MAZSIHISZ elnök), Szabó Györgynek (MAZSÖK Kuratórium elnöke), dr. Köves Slomónak (EMIH), dr. Latorczay Csabának (Miniszterelnökség),  dr. Schmidt Máriának (Sorsok Háza főigazgató), Sessler Görgynek (MUSZOE elnök), prof. dr. Szita Szabolcsnak (HDK Páva u.), stb. Támogatást, segítséget kért a különböző szervezetektől.

Meghívták az Eötvös Klubba, közel 40 túlélővel találkozott, jól sikerült beszélgetés volt.

Levelet írt Haas Andreának, a Claims Conference Kelet-Közép Európa-i igazgatójának, hogy a megnövekedett munka miatt támogatást szeretnénk kapni a Claims szervezetétől. Haas Andrea nem zárkózott el a kéréstől, továbbította a levelet New-Yorkba.

A MAZSÖK-től 4,7 mFt-ot kaptunk az iroda fenntartására; zarándokutakra külön-külön pályáztunk (Ausztria, Németország, Magyarország) 1-1 mFt-ra, így kaptunk 1,5 mFt-ot, és elszámolni 2018. május 31-ig kell. A Miniszterelnökséghez benyújtott pályázatunkra 9,7 mft-ot kapunk.

Az irodában nagyon sokan megfordulnak különböző problémákkal, Juhász Béláné és Lantos Péterné igen magas színvonalú munkát végeznek, nagy türelemmel és hozzáértéssel segítenek az ügyfeleknek. Dicséret illeti őket.

Új feladat a romák kárpótlása, Mlinszki Pál segíti ezt a munkát, segítsége igen fontos, mert nyelvtudása révén a külföldi szervezetekkel is tartja a kapcsolatokat.

1957 óta nagyon sok anyag gyűlt össze. Felkértük Faragó Verát, aki a Zsidó Múzeumból ment most nyugdíjba, hogy nézze át és rendezze ezeket az anyagokat. Sok értékes dolog van köztük, régi naplók, beszédek, ezek digitalizálása is szóbakerült, fontos, hogy az anyagok kutathatók legyenek.

Frisch György határozott fellépésének köszönhetően visszakaptuk az igazolások, nyilvántartások azon részét, amely korábban elkerült a NÜB-től; feldolgozásuk megkezdődött.

Az áldozatok neveit a Páva utca őrzi, de túlélők nevei csak nálunk vannak nyilvántartva, ezeket  igen fontos megőrizni.

A NÜB feladata emlékezni és emlékeztetni. A zarándokutakra be kellene vonni fiatalokat is, de akkor az utakat úgy kell szervezni, hogy többet adjanak, ne csak a virág elhelyezését, hanem tartalmazzanak olyan üzenet, eseményt, ami hagyományt teremt. Ehhez a tagságtól ötleteket várunk.

Új honlapunk van, Ádám Katalin készítette, segített benne Róth László, köszönet érte.

A táborcsoportok vezetői közül dicséretet érdemel Kovács Mira, Misur Zsuzsa dr., Siófalvi Márta. Sokat segítettek még Lebovits Éva dr., Pozsgay Ferenc, dr. Seress Marcell.

Szükséges, hogy az Egyesület megszólaljon olyan ügyekben, amelyek az antiszemitizmussal, idegengyűlölettel, kirekesztéssel kapcsolatosak. Erre tagjaink hitelessége ad felhatalmazást. Ilyen esemény volt Orbán miniszterelnök beszéde, amelyben Horthy kormányzót dicsérte. A túlélők aláírásával tiltakozó nyílt levelet jelentettünk meg a Népszava című újságban.

Hozzászólások:

Frischmann Edgárd elnökhelyettes: a Sachsenhausen táborcsoport vezetője és túlélője beszámolt arról, hogy a táborban lévők közül van, aki tagadja, hogy ott volt fogoly. TV és rádió interjút adott, - nem engedik, hogy feledésbe menjen az a borzalom, amit túléltek.

Juhász Béláné elnökhelyettes: „Igazán fel vagyok dobva a dicséretektől, nagyon jól esett. A MAZSIHISZ-nél van egy bizottság, amely a Claims juttatásokat ítéli oda a rászorultaknak. Ebben a bizottságban a NÜB képviselőjeként veszek részt. A támogatások között szerepel: gyógyszer, takarítás, rezsi, taxi csekk, beteg gondozás, hideg és meleg élelmiszer csomag, hallókészülék, szemüveg, fogpótlás. Vidékiek közül sokan kérnek tűzifa támogatást. A kéréseket az illetékes szociális munkás kapja meg és ha nem tud dönteni, akkor a bizottság elé kerül a kérelem. A támogatásnál a kérő anyagi helyzetét veszik figyelembe.”

Seress Marcell a Felügyelő Bizottság elnöke: Megvizsgálták a NÜB gazdálkodását és rendben találták.

Javaslata: méltatlan. hogy a NÜB vezetője nincs benne a különböző bizottságokban, gondolok a MAZSÖK kuratóriumára, a Páva utca kuratóriumára, stb., pedig volt idő, mikor ezeknek tagja volt a mindenkori elnök.   Másik dolog, hogy a NÜB tevékenységéről sokkal több híradás kéne, mert nagy az antiszemitizmus.

Pozsgay Ferenc: Támogatja az FB elnökének javaslatát. Köszönet illeti Schiffer Jánost az eddigi eredményes munkájáért.

Gönczi Árpádné: Mi volt Orbán válasza?

Nádudvari Zoltán: Dicséret a NÜB vezetőinek az eddigi munkájukért, az igazolásokért, az Eötvös Klubban tartott előadásért.

Révész Péter: Az ez évi Mauthausen-i zarándokút meglepetést okozott számára. Az a nemzetközi érdeklődés, amit ott tapasztalt, az a tény, hogy az osztrák köztársasági elnök jelen volt, hogy 20-30 olasz város képviseltette magát, ez számára újdonság volt, különösen akkor, amikor Magyarországról kb. 20-30 emlékező jött el, a kormány részéről dr. Latorczay Csaba helyettes államtitkár vett részt.

Léderer Tamás: Ki jogosította fel Schiffer Jánost, hogy meglátogassa Schmidt Máriát?

Lebovits Imre: A rasszizmus, az antiszemitizmus az egész világon erősödik. Orbán miniszterelnök kiemeli annak a Horthynak a nagyságát, aki Hitlernél még azt mondta a zsidókkal kapcsolatban, hogy nem ölhetem meg őket, aztán gond nélkül engedte a deportálást, pedig több ország nem engedelmeskedett és nem engedte elvinni a zsidó lakosságot (pl.: Dánia, Bulgária, Finnország, stb.). 1946-48 között több 30 pogrom volt az országban. Ma Kunhegyesen eltörölték a Bajcsy Zsilinszky Endre utcát, helyette Wass Albertre nevezték át.

Schiffer János válaszai

Abban a témában, hogy a NÜB elnöke részt vehessen a társszervezetek kuratóriumaiban, két levelet írt már a Miniszterelnökségnek, de még választ nem kapott.

Schmidt Mária meglátogatásával kapcsolatban elmondta, hogy édesapja két alkalommal: 1944-ben és 1950-ben ült az Andrássy út 60-ban és ezért elmondhatja, hogy van kritikája a múzeum koncepciójával, de véleménye szerint mindenkivel keresni kell a kapcsolatot, akik esetleg munkánkat támogatni, vagy segíteni tudják.

A zarándokutakról akkor érdemes híradással élni, ha több az információ, mint az utazás ténye.

A katolikus egyetemmel is felvette a kapcsolatot. Náluk külön foglalkoznak a holokauszt témájával. Felajánlotta az együttműködést és ha jónak látják, akkor biztosítanánk, hogy a hallgatók túlélőkkel találkozhassanak.

Strasshof – Bécs zarándokút kapcsán azt tapasztaltuk, hogy az emléktáblán nem említik a magyar zsidó áldozatokat. Ezt jelezte a minisztérium felé. Abban állapodtunk meg, hogy a hiányos vagy hiányzó emléktáblák listáját összegyűjtjük, javaslatot teszünk a jó szövegre és a minisztérium segítségével ezeket kijavítjuk.

A közgyűlés határozatai:

3. napirendi pont: 2/2017. (11.06.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a tájékoztatót az Egyesület legutóbbi közgyűlése óta elvégzett munkájáról.

Igen szavazatok: 81, jelenlévők 100%

4. napirendi pont: 3/1/2017. (11.06.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Felügyelő Bizottság tájékoztatóját.

 Igen szavazatok: 81, jelenlévők 100%

3/2/2017. (11.06.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés felkéri az Elnökséget: járjon el a különböző szervezeteknél, hogy a NÜB

képviselve legyen a  tevékenységi köréhez tartozó kuratóriumokban, bizottságokban.

 Igen szavazatok: 80, jelenlévők 98,76%

Nem szavazatok: --

Tartózkodott: 1, jelenlévők 1,24%

Ezzel a közgyűlés hivatalos része befejeződött.

5. napirendi pont: következett Gerő András történész professzor előadása, melynek címe:

Nácizmus és jelen idő.

Az előadáshoz hozzászólt: Gráner Mariann, Révész Péter, Kunsági Péter, Turán Róbert, Szabó Ferenc.

Schiffer János megköszönte Gerő András előadását és az Egyesületi tagok aktivitását, majd bezárta a közgyűlést.

kmf.

                  ( dr. Frischmann Edgár )                                    ( Lebovits Éva dr. )

                          levezető elnök                                                     jkv vezető

                   ( Lantos Péterné )                                               ( Pozsgay Ferenc )
 
                       jkv hitelesítő                                                     jkv hitelesítő